Samverkan mellan skola och hem kan endast fungera om föräldrarna har insyn i verksamheten och genom en blogg som eleverna skriver får de barnens perspektiv på vad de lär sig i skolan och inte genom lärarens veckobrev.

Ur LGR11: Skolan ska förbereda eleverna för att leva och verka i samhället och de ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Den språkliga förmågan utvecklas när en text får autentiska läsare och eleverna tränar därigenom också samarbete när de skriver och rättar varandras texter eller fotar tillsammans.

Genom att blogga tillsammans stöter vi också på problem som vi inte alltid i första läget vet hur vi ska lösa. Detta ger bra diskussioner och strukturer för hur vi ska gå tillväga för att ta reda på saker. Därigenom utvecklar eleverna också möjlighet att ta egna initiativ och ansvar, som det också står i läroplanen att vi ska träna på.